بمنظور شناسایی ظرفیت های تبلیغی

نشست رابطین تبلیغی عضو ستاد

نشست ستاد بازسازی عتبات عالیات استان ایلام در خصوص شناسایی ظرفیت های فرهنگی ،تبلیغی استان در راستای فعالیتهای این ستاد با حضور نماینده های دستگاه های فرهنگی ، تبلیغی استان برگزار شد .
۲